Provisie in de keten: Beloning en transparantie onder het regime van de IDD

Deze bijdrage bespreekt het beloningsregime van de richtlijn verzekeringsdistributie (de IDD) en, meer in het bijzonder, de vraag welke beloningstransparantieverplichtingen er onder dit regime gelden. Aandacht wordt besteed aan de vraag hoe de implementatie van de IDD zich verhoudt tot het inducement- en bredere zorgplichtregime van de IDD en MiFID II. Er is in Nederland in het kader van de implementatie (opnieuw) discussie ontstaan over de vragen of, en zo ja welke transparantie tussenpersonen moeten betrachten jegens de cliënt over de provisie die zij ontvangen van de verzekeraar. Argumenten in deze discussie worden besproken en er wordt gepleit voor meer aandacht in dit kader voor roltransparantie door de tussenpersoon.